trwa inicjalizacja, prosze czekac... Gry Mmo

 
,
Menu  
  News
  Kontakt
  Galeria wędkarska- RYBY
  Forum
  Łowiska w Szprotawie i okolicach
  Księga gości
  TERMINARZ ZAWODÓW PZW LESZNO GÓRNE
  Atlas ryb
  Jak zostać wędkarzem?
  Firmy wędkarskie- specyfikacja
  Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) 2012
  Wymiary, okresy ochronne ryb dla okręgu PZW ZG
  WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2012 r.
  Zalew Szprotawa
  Glinianka Szprotawa
  Ankiety
  Gdzie sie znajduje Szprotawa
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) 2012

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb 

Rozdziały 
    I. Wstęp 
   II. Prawa wędkującego w wodach PZW 
  III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW 
  IV. Zasady wędkowania 
   V. Dozwolone metody połowu 
  VI. Ochrona ryb 
 VII. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW 
VIII. Informacje końcowe 

I. WSTĘP 
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór 
przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. 
Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących 
w uŜytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), zarówno zrzeszonych w 
Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach 
specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. W wodach 
PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa. 
Amatorski połów ryb kuszą moŜe uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa 
podwodnego i stosowne zezwolenie. 

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW 
1. Prawo do wędkowania w wodach uŜytkowanych przez Polski Związek Wędkarski 
mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, 
przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia 
uprawnionego do rybactwa. 
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 
1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami. 
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz 
cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce. 
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, 
Ŝe młodzieŜ do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru 
osoby uprawnionej do opieki. 
5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w 
ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod 
opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską. 6. MłodzieŜ niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować: 
a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu 
ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową
maja prawo wędkować dwie osoby, kaŜda na jedną wędkę. Udostępnienie 
stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną
wędkę. 
b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby 
pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową. 
Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę. 
7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieŜy nie posiadających 
kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia 
oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu PZW. KaŜda osoba z grupy ma prawo 
łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska 
i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW. 
8. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałŜonkowi, posiadającemu kartę
wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego 
mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałŜonka 
składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. PowyŜsze 
ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie 
wędki. 

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW 
1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, 
zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane 
przez wydającego zezwolenie. 
2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do 
kogo naleŜy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe 
ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie. 
3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, 
który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni 
zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu.
Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął 
dane stanowisko. 
4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich uŜytkownika. 
5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków 
ryb. Ryby z haczyka naleŜy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostroŜności. 
6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w 
promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem 
połowu. 
7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie 
uprawnionego do rybactwa. 
8. W przypadku zauwaŜenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte 
ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma 
obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliŜszego koła lub okręgu PZW, 
policję albo najbliŜszy organ administracji publicznej. 
9. JeŜeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do 
zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek 
wyjętych powyŜej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i 
cięŜar oraz miejsce i datę połowu. 

IV. ZASADY WĘDKOWANIA 
1. Wędka 
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości 
co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona: 
(zmienić na równobrzmiący z rozporządzenia) 
a/ jednym haczykiem z przynętą, albo 
b/ w metodzie muchowej, nie więcej niŜ dwoma haczykami, kaŜdy ze sztuczną
przynętą, przy czym kaŜdy haczyk moŜe mieć nie więcej niŜ dwa ostrza rozstawione 
w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo 
c/ w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposaŜoną w nie 
więcej niŜ dwa haczyki; haczyk moŜe mieć nie więcej niŜ cztery ostrza, rozstawione 
w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm. 
d/ przy połowie ryb spod lodu:  
- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie moŜe mieć więcej niŜ trzy 
ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o 
średnicy 20 mm, albo 
- sztuczną przynętą wyposaŜoną w nie więcej niŜ dwa haczyki, przy czym kaŜdy 
haczyk moŜe mieć nie więcej niŜ trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie 
wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm 
2. Przynęty 
a/ Jako przynęty mogą być stosowane: 
- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne, 
- przynęty sztuczne. 
b/ Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/ : - zwierząt i roślin chronionych, 
- ikry rybiej, 
c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy Ŝywe lub martwe, a takŜe ich części. W 
przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być uŜyte tylko ryby wymiarowe lub nie 
objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym. 
d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i 
pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się teŜ sery. 
e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z róŜnych materiałów naturalnych 
lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyŜej w dwa haczyki o rozstawie 
ostrzy nie większym niŜ szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /. 
3. Wędkowanie 
3.1. W wodach uŜytkowanych przez PZW moŜna wędkować przez całą dobę, z 
wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze 
PZW /, gdzie wolno wędkować tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu /1 
godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca /. 
3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych
miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. 
Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych. 
3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb. 
3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno: 
a/ przechowywać i zabierać ryb poniŜej ich wymiarów ochronnych, 
b/ sprzedawać złowionych ryb, 
c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska, 
d/ łowić ryb w odległości mniejszej niŜ 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek 
oraz innych urządzeń słuŜących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli 
hydrotechnicznych słuŜących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi 
denne, 
e/ łowić ryb w odległości mniejszej niŜ 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i 
innych rybackich narzędzi połowu,  
f/ łowić metodą "szarpaka", 
g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody uŜytkownika wody, h/ wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
i/ łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej / od zmierzchu do świtu / w 
jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 
września,  
j/ stosować sztucznego światła, słuŜącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,  
k/ kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach Ŝeglugi wodnej, 
l/ wędkować z mostów, 
m/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania. 
3.5. Ryby w stanie Ŝywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, naleŜy 
przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na 
sztywnych obręczach. Ryby łososiowate i lipień, przeznaczone do zabrania naleŜy 
uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. KaŜdy wędkarz musi przechowywać osobno 
złowione przez siebie ryby, z tym Ŝe zabrania się przechowywania Ŝywych ryb dłuŜej 
niŜ 24 godz. W siatce moŜna przetrzymywać nie więcej ryb, niŜ wynika to z limitów 
dobowych. 
3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, 
z ostroŜnością wypuszczone do wody. 
3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, 
czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, 
w którym je złowiono, ani do innych wód. 
3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego 
łowienia metodami spinningową lub muchową. 
3.9. Uprawniony do rybactwa moŜe na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub 
zakaz stosowania zanęt. 
3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, 
pozyskiwanie ryb na przynętę przy uŜyciu podrywki wędkarskiej. Podrywka 
wędkarska to … - (zapis z rozporządzenia). 
3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z 
których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby 
przeznaczone na przynętę, w stanie Ŝywym moŜna przechowywać w specjalnym 
sadzyku lub w siatce jak w pkt 3.5 V. DOZWOLONE METODY POŁOWU 
1. Metoda gruntowo-spławikowa 
1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na 
dwie wędki, kaŜda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.  
1.2. Uprawniony do rybactwa moŜe określić dopuszczalną ilość zanęt w danym 
łowisku. 
1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania 
następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących: 
a/ łowiąc z brzegu - 10 m 
b/ między łodziami lub brodząc - 25 m 
c/ między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m 
2. Metoda spinningowa 
2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w 
ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niŜ dwa 
haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować Ŝadnych dodatkowych 
wskaźników brań instalowanych na lince. 
2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania 
następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących: 
a/ łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m 
b/ łowiąc z łodzi - 50 m 
3. Metoda trolingowa 
3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, 
zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niŜ dwa haczyki, 
holowaną za napędzanym silnikiem, Ŝaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem 
pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.  
3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną
odległość 50 m od innych wędkujących. 
4. Metoda muchowa 
4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w 
ręku, wyposaŜoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie 
więcej niŜ dwoma haczykami, kaŜdy ze sztuczną przynętą – przy czym kaŜdy haczyk 
nie moŜe posiadać więcej niŜ dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie 
wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.  Inne linki niŜ sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do 
wiązania przyponów, których długość nie moŜe przekraczać dwukrotnej długości 
uŜywanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej 
nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciąŜenia linki i przyponu oraz 
zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów. 
4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne 
odległości od innych wędkujących; 
a/  z brzegu lub brodząc – 25 m, 
b/  z łodzi – 50 m. 
5. Metoda podlodowa 
5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niŜ mormyszka - dozwolone 
jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na 
dwie wędki. Za mormyszkę uwaŜa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – 
dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niŜ 15 mm, z wtopionym lub 
wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.  
5.2. Otwory w lodzie naleŜy wykonywać o średnicy nie większej niŜ 20 cm, a między 
nimi zachować odległość nie mniejszą niŜ 1 m.  
5.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.  
5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania naleŜy uśmiercić bezpośrednio po 
złowieniu. Zabite ryby naleŜy przechowywać w pojemnikach. 
5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną
odległość 10 m od innych wędkujących. 
5.6. Zabrania się stosować martwej i Ŝywej ryby jako przynęty. 

VI. OCHRONA RYB 
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego 
krańca płetwy ogonowej. 
2.  Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 
- boleń do 40 cm 
- brzana do 40 cm 
- certa do 30 cm 
- głowacica do 70 cm 
- jaź do 25 cm 
- jelec do 15 cm - karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/ 
- kleń do 25 cm 
- lin do 25 cm 
- lipień do 30 cm 
- łosoś do 35 cm 
- miętus:  
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm 
b) w pozostałych wodach do 25 cm 
- okoń do 15 cm /za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i 
lipienia/ 
- pstrąg potokowy do 30 cm 
- rozpiór do 25 cm 
- sandacz do 50 cm 
- sapa do 25 cm 
- sieja do 35 cm 
- sielawa do 18 cm 
- sum do 70 cm 
- szczupak do 50 cm 
- świnka do 25 cm 
- troć do 35 cm 
- troć jeziorowa do 50 cm 
- węgorz do 50 cm 
- wzdręga do 15 cm 
3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb: 
- boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia 
- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca - brzanka i brzana karpacka - od 1 stycznia do 31 grudnia 
- certa : 
a/ w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 
listopada, 
b/ w rzece Wiśle powyŜej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1
stycznia do 30 czerwca 
- głowacica od 1 marca do 31 maja 
- lipień od 1 marca do 31 maja 
- łosoś : 
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyŜej zapory we Włocławku od 1 października 
do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, 
soboty i niedziele, 
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do 
końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w 
piątki, soboty i niedziele, 
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia. 
- miętus od 1 grudnia do końca lutego 
- pstrąg potokowy: 
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i 
jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z 
Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej 
dopływach od 1 września do 31 stycznia, 
b/ w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia 
- sieja od 1 października do 31 grudnia 
- sielawa 1 października do 31 grudnia 
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja 
- sapy od 1 kwietnia do 31 maja 
- sum:  
a/ w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 
grudnia do 31 maja 
b/ w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca - szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia 
- świnka od 1 stycznia do 15 maja 
- troć:  
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyŜej zapory we Włocławku od 1 października 
do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, 
soboty i niedziele, 
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do 
końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w 
piątki, soboty i niedziele 
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia 
- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia 
- węgorz od 15 czerwca do 15 lipca 
4. JeŜeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb 
przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten 
dzień. 
5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie 
chronionych: 
- alosa, 
- babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka 
- babka mała, 
- babka piaskowa, 
- ciosa, 
- dennik, 
- głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy 
- iglicznia, 
- jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy
- kiełb białopłetwy, 
- kiełb Kesslera, 
- koza, 
- koza złotawa, 
- kur rogacz, 
- minogi - wszystkie gatunki 
- parposz, 
- piekielnica, 
- piskorz, 
- pocierniec, 
- róŜanka, 
- strzeble - wszystkie gatunki, 
- śliz, 
- węŜynka. 6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu. 
7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk: 
7.1. W ciągu tygodnia /od poniedziałku do niedzieli/: 
- głowacica 1 szt. 
7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 / 
- sum 1 szt. 
- troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń,  /łącznie/ 
2 szt. 
- lipień, pstrąg potokowy, /łącznie/ 3 szt. 
- brzana, karp /łącznie/ 3 szt. 
- lin 4 szt. 
- certa  5 szt. 
- węgorz 2 szt. 
Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie moŜe 
przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.  
8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyŜej, w 
ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.
9. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, 
pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w 
rozdziale IV, pkt. 3.7. 
10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte 
w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego". 
11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do 
zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb. 

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW 
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez : 
a/ funkcjonariuszy Policji, 
b/ straŜników Państwowej StraŜy Rybackiej, 
c/ straŜników Społecznej StraŜy Rybackiej, 
d/ straŜników StraŜy Ochrony Mienia PZW, 
e/ straŜników Państwowej StraŜy Łowieckiej, 
f/ straŜników StraŜy Leśnej, g/ straŜników StraŜy Parków Narodowych i Krajobrazowych, 
h/ funkcjonariuszy StraŜy Granicznej, 
i / uprawnionego do rybactwa, na uŜytkowanych przez niego wodach. 
2. Na Ŝądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt 
wędkarski, złowione ryby i przynęty. 
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą
konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW. 

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE 
1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 
Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a takŜe obowiązującego powszechnie 
prawa, w tym: 
- Ustawy Prawo Wodne,  
- Ustawy Prawo o ochronie środowiska,  
- Ustawy o rybactwie śródlądowym, 
- Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 
- Ustawy o lasach, 
- Ustawy o ochronie przyrody, 
- Ustawy o ochronie zwierząt, 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin, 
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz 
warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów Ŝyjących w wodzie, 
(z późniejszymi zmianami). 

Regulamin wchodzi w Ŝycie na mocy Uchwały Nr 83 Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Wędkarskiego z dnia 10 grudnia 2010 r.

oficjalny regulamin zatwierdzony przez PZW na rok 2012

 

Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Hard, 17.06.2013, o 07:49 (UTC):
Posted on I comment each time I ateapcirpe a post on a site or if I have something to valuable to contribute to the conversation. It's caused by the passion displayed in the post I read. And on this article bg4.jpg | Jeffery Dallas. I was excited enough to drop a comment I actually do have a few questions for you if it's allright. Could it be just me or does it appear like some of the remarks appear like left by brain dead folks? And, if you are writing on other places, I would like to follow you. Would you make a list all of your public sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

Komentarz pochodzi od zbyś, 14.02.2013, o 17:57 (UTC):
inne gatunki 5 kg. na dobę. umrę z głodu

Komentarz pochodzi od moderator, 01.08.2012, o 12:21 (UTC):
nie rozumiem pretensji, wszystko jest ok, taki jest RAPR na 2012 rok i nic tego nie zmieni.

Komentarz pochodzi od Jin roh , 22.06.2012, o 17:33 (UTC):
Nowe na co : Pstraga potokowy,Lipien do 35 cm 1szt.lacznie .

W pozostalych rzekach Bobr i Odra od 1 pazdziernika do 31stycznia.
- pstrag potokowy: 01 pazdziernika do 31 stycznia.Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

Pytanie miesiąca  
 

Najlepsza pora na wędkowanie?
Wczesny poranek 4-9
Południe 10-14
Po obiedzie 14-18
Pod wieczór 19-22
W nocy 23-4

(Pokaż wyniki)


 
Jesteśmy na facebook, dołącz do nas i wędkarzy z całego świata!  
  Szprotawa Fishing

Utwórz swoją wizytówkę
 
Shoutbox  
 
trwa inicjalizacja, prosze czekac, gry online netbus gry online
 
Pogoda  
   
GG  
 
prosze czekac KONKURSY
 
W tym miesiącu stronę odwiedziło... 35688 odwiedzający
Reklama Stron Reklama Katalog Stron Katalog stron internetowych
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja